Medicinski softver

Softver za medicinu, za sve ordinacije, klinike, bolnice
Startovanje ABC Medic demo programa

Ikonica za startovanje ABC Medic Demo se nalazi na desktopuPo startovanju se pojavljuje ekran za unos korisnika i lozinke. Treba uneti „demo“ bez lozinke.Demo nema sve funkcionalnosti programa, ali omogućava otvaranje 5 pacijenata i neograničen broj pregleda, laboratorijskih analiza, … Program nema mogućnost brisanja unetih podataka. Demo program je preinstaliran sa setom realnih podataka iz 2013 godine. Imena i ostali lični podaci pacijenata su maskirani.

Osnovne funkcionalnosti programa

U nastavku su prikazane osnovne funkcionalnosti programa. Ostale funkcije nisu predmet ovog demo-a koji treba da bez ulaženja u previše detalja pomogne korisniku da dobije osnovnu sliku o programu i njegovim mogućnostima.

Prava pristupa

Pristup svim funkcijama programa je definisan pravima, odnosno ko od korisnika ima pravo da obavi koju operaciju nad podacima (unos, gledanje, brisanje, izmena). Prava se definišu za svakog korisnika programa ponaosob. Program evidentira ko je od korisnika izvršio poslednju izmenu na podacima i u kom trenutku.      Podaci o pacijentima

Kroz ovaj ekran se vide svi podaci o dosadašnjim pacijentima i njihovim pregledima. Kroz isti ovaj ekran se unose podaci i o novim pacijentima. Postoji veliki broj polja za različite podatke o pacijentima koje želite da program čuva. Omogućeno je i da se podaci automatski učitaju sa novih, čipovanih ličnih karata.„Lista dosadašnjih pregleda”

Lista koja se nalazi u dnu ekrana prikazuje dosadašnje preglede pacijenta. Ulazak u sam pregled se obavlja duplim klikom na pregled iz liste ili izborom dugmeta sa desne strane ekrana. Lista pregleda nije fiksna, odnosno svaka ordinacija može definisati svoju listu samo sa onim pregledima koje obavlja. Postoji mogućnost dodavanja novih pregleda koji nisu inicijalno definisani u programu.Pretrage

Programima ugrađene veoma raznovrsne načine pretrage inalaženje željenogpacijenta putem pretrage podelu bilo koje sačuvane informacije.Pretraga se može obaviti I prekosortiranja liste pacijenata (u srediniekrana)  i kucanjem prvih par slova imena, prezimena, itd.

“Slike”

Program ima mogućnost čuvanja neograničenog broja slika pacijenta (rentgenski, ultrazvuk, pre i posle korektivnog hirurškog pregleda,). Slike se mogu vezati ili za pacijenta ili za svaki pregled ponaosob i na taj način pratiti hronologija stanja pacijenta.       “Osiguranje”

Program ima mogućnost kompletnog praćenja pacijenata zaposlenih u preduzeću sa kojim imate sklopljen ugovor o pružanju medicinskih ustanova.

“Sveska”

Program ima ugrađenu funkciju lekarske sveske preko stavljanja pacijenta na nju na datu  pregleda.“Praćenje”

Praćenje je funkcija preko koje lekar daje nalog sestri da u narednim danima koje on odredi sestra ima obavezu da prati pacijenta – obično je to u periodu posle neke intervencije.Pregledi

Po ulasku u ekran sa pregledom dobija se ekran kroz koji se unose podaci o pregledima. Ekran ima različit izgled i mogućnosti u zavisnosti od tipa pregleda. Ipak postoje zajedničke funkcionalnosti kao što su tip i vreme pregleda, lekar, izbor dijagnoze – program je opremljen kompletnom listom dijagnoza po međunarodnom standardu MKB 10, … Po završenom unosu pregleda štampa se izveštaj lekara specijaliste ili se mogu izvesti u Word datoteku.“Templejti”

Za svaku vrstu i tip pregleda mogu se definisati templejti koji skraćuju vreme unosa izveštaja lekara. Templejti predstavljaju predefinisani tekst koji se automatski popunjava kada se unosi novi pregled. Ovo je posebno pogodno za tipske preglede, kao što su sistematski, ginekološki i ostali pregledi standardne forme.Osim ove funkcionalnosti program ima mogućnost i formiranja novog pregleda kao kopije nekog ranijeg posle čega se samo menjaju željeni delovi.        “Potrošni materijal”

Program je opremljen kompletno funkcionalnošću praćenja potrošnog materijala koji se troši tokom obavljanja pregleda odnosno intervencija. Lista materijala koja je utrošena za pregled se unosi i vezuje za svaki pregled ponaosob. Kroz program se takođe unose trebovanja koja mogu biti i automatska odnosno da program sam predloži optimalnu količinu materijala koji treba naručiti. Postoji ažurna lager lista koja se može konsultovati u svakom trenutku.“Slike”

Mogućnost unosa rentgenskih i drugih slika vezano za sam pregled. Idealno za praćenje promena stanja.Laboratorijske analize

Program ima mogućnost evidencije i čuvanja raznih laboratoriskih analiza koje pacijent obavi. Kroz ovaj ekran se unose vrednosti svake od analiza. Program ima memorisane sve referentne vrednosti koje se pojavljuju pri štampanju izveštaja laboratorije.
Program omogućava unos novih laboratorijskih analiza zajedno sa referentnim vrednostima, kao i izmenu postojećih.
·
Zakazivanje

Program je opremljen funkcijom za upravljanje zakazivanjem budućih pregleda kroz veoma jednostavan i pregledan grafički interfejs. Zakazivanje se može definisati za bilo koji dan u budućnosti i za bilo koju ordinaciju koju korisnik definiše. Program automatski sprečava dupla zakazivanja. Sastavni deo ekrana za zakazivanje su i nalozi za praćenje i razni drugi podsetnici.

         Tehničke mogućnosti i ostale karakteristike programa

Program je napravljen na modernoj i stabilnoj tehnološkoj platformi koja omogućava višegodišnji rad bez intervencije od strane proizvođača. Kroz administrativne funkcije (koje u Demu nisu prikazane) korisnik sam može održavati sistem u ispravnom stanju kao i menjati mnoge parametre njegovog rada – prava pristupa korisnika, dodavanje novih tipova pregleda,… Kroz administrativne funkcije korisnik sam radi bekap podataka na mrežni, flash ili eksterni disk

         Rad u mreži računara

Program je potpuno osposobljen za rad u mreži pri čemu jedan računar preuzima ulogu servera. U ovom načinu rada svi podaci po snimanju postaju vidljivi na svim računarima.

Pristup programu sa interneta

Ukoliko korisnik ima kvalitetan pristup internetu u svojoj ordinaciji može se napraviti pristup programu, odnosno podacima sa udaljenog računara (npr. laptopa) putem internet veze. Ovo je naročito korisno npr. kod sistematskih pregleda po preduzećima gde lekari idu na teren umesto da pacijenti dolaze u ordinaciju.

Iskustvo

Program nije nov i na tržištu je u raznim verzijama već desetak godina. Tokom tog perioda pretrpeo je mnoge izmene i unapređenja u cilju boljeg zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika. Te izmene su inicirane od strane medicinski stručnog osoblja dosadašnjih korisnika koji su aktivno učestvovali u njegovom razvoju i koji su najzaslužniji za njegov današnji izgled.