Robno materijalno (veleprodaja-maloprodaja)

Veleprodaja – softver za veleprodaju, program za veleprodaju, softver za maloprodaju, program za maloprodaju
Sofver za veleprodaju i maloprodaju, povezuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prenose,
materijalno knjigovodstvo i praćenje zaliha.Za potrebe maloprodaje u program je uključen i modul POS, za blagajničko poslovanje.Glavne prednosti prilikom prijema i izdavanja računa su mogućnosti, koje Abcsoft nudi svojim korisnicima.
Jasno je da je podržana itekako zahtevna trgovina ili proizvodna organizacija
– informacije o robnim tokovima su toliko precizne, da ih možemo pratiti čak do pojedine jedinice.Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada, kao i mogućnost šifriranja
sa serijskim brojevima podržava i najstrožije standarde sledljivosti.U programu je moguće oblikovati dokumente promene cena. Isti se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, grupno ili neposredno iz samih dokumenata prijema i izdavanja. Abcsoft omogućava i periodično fakturisanje, u programu podesimo, šta i kome želimo obračunati u redovnim vremenskim intervalima (npr. najam ili pretplatu), a program se pobrine za generisanje računa.Praćenje nosioca troškova omogućava povezivanje primljenih i izdatih računa, putnih naloga, plata, neposrednih troškova …To je idealan alat za inžinjering preduzeća, i organizacije sa ABC-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži svoj mikrobilans.
U programu je omogućen i celovit pregled nad dokumentom, što bitno doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa programskim paketom.
U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise, koji se nadovezuju na izabrani dokument. Brojni obračuni izdatih i primljenih računa, materijalnih prometa i pregledi zaliha nam omogućavaju raznovrsna poređenja podataka i analize, koje su nužno potrebne u svakodnevnom poslovanju.Na ovom mestu automatski pratimo i evidencije PDV.Maloprodaja omogućava finansijsko ili robno vođenje maloprodaje. Obezbeđenja su sledeća automatska knjiženja maloprodaje:maloprodajna kalkulacija zaduženjem robe od dobavljača
maloprodajna kalkulacija prenosom iz magacina
prenos robe između maloprodajnih objekata
porvaćaj robe dobavljaču iz maloprodaje
povraćaj robe kupcu – NI obrazac
bezgotovinski račun iz maloprodaje
nivelacija cena u maloprodaji
kalo, rastur, kvar i lom u maloprodaji
početno stanje
popis
korekcija nabavne cen u maloprodaji
automatsko knjiženje dnevnog izveštaja iz maloprodajeSvim automatskim knjiženjima u maloprodaji kao i uplatom pazara vrši se popunjavanje sledećih pomoćnih knjiga:

KEPU u maloprodaji
Knjiga prihoda i rashoda PK1
Knjiga primljenih računa KPR
Knjiga izdatih računa KIR

U programu maloprodaje imamo:

prijem robe preko kalkulacije
stalno praćenje stanja robe na lageru
automatsku nivelaciju cena
fakturisanje knjiženje pazara (obradu čekova i platnih kartica) popis robe,
i sve to uz štampanje odgovarajućih dokumenata
komisiono poslovanje
sinhronizaciju sa Abcsoft (program za maloprodaje)
prenos pazara iz maloprodaje prenos artikala u maloprodaju
štampanje gotovinskih računa
prenos cenovnika artikala i usluga
štampanje odgovarajućih dokumenata i izveštaja

Veleprodaja

Aplikacija koja prati promene u preduzeću vezane za promet robe na veliko.
Program je automatizovan u pogledu praćenja i evidencije robe. Aplikacija veleprodaje povezana je sa aplikacijom finansijskog, te nije potrebno raditi dupli unos podataka. U ovoj aplikaciji omogućeno je stalno praćenje i kontrolisanje stanja robe na lageru. Program radi automatski nivelaciju ulaza i izlaza robe i to za količinu koju prodajete. Cene iz cenovnika možete formirati kao prodajne i program je može povući direktno u izlazne dokumente ukoliko to označite u opcijama.
Ukoliko imate više magacina možete prenositi u robu internim prenosima, i time  smanjujete unos podataka. Program veleprodaje radi precizan obračun nabavke (kalkulacije) i prodaje roba (fakturisanje). Izradom jednom dokumenta (npr.kalkulacija) program automatski ubacuje dati dokument u knjige (KEPU,KPR), na lager,  gde formira robnu karticu posebno za svaki artikal, kao i  u glavnu knjigu.
U programu je omogućen pojedinačan uvid kartica robe, dobavljača i kupaca, kao i valutna dugovanja.

Neograničeni broj magacina.

U okviru svakog magacina omogućene funkcije:

– početno stanje,
– nabavka (prijemnice sa kalkulacijom cena),
– prodaja ( profakture, otpremnice, fakturisanje ),
– nivelacije cena (manuelne i automatske), program za fakture
– otpis, knjigovodstvo, veleprodaja, maloprodaja
– obrada popisa, poslovni softver, implementacija
– automatsko kreiranje KEPU knjige, fakture, kalkulacije
– automatizovan prenos u glavnu knjigu
– povezivanje iz veleprodaje u maloprodaji i obrnutno
– automatsko zadavanje rabata po vise kriterijuma
– pregled u word-u, pdv, excelu, u vidu slika, itd…

– Ulaz robe
Izrada kalkulacija
– Inostrani dobavljač
– Domaći dobavljač
– Definisanje zavisnih troškova
Knjižno odobrenje
Pripremne kalkulacije
Porudžbenice
Višak robe
Sastavnice na ulazu
Rastavnice na ulazu
Početno stanje

– KEPU Knjiga
– otpis
– zaduženje
– razduženje
– upoređivanje sa finansijama

– Izlaz robe
Računi
– Račun i otpremnica
– Otpremnica
– Interna otpremnica
– Račun usluga
– Račun interni
Ponude
– ponuda
– predračun
– pripremni račun

Manjak robe
Otpis
Povratnica kupac
Knjižno odobrenje

– Lager u veleprodaji
automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata
Prikaz robe prema
– robnoj kartici (RK)
– stanje na magacinima
– Zbirna kartica
– Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)
Provera RK
Upozoravanje o neispravnim RK
Automatsko pozivanje dokumenata iz RK
Automatska korekcija RK
Ponovno knjiženje
Uvid u rezervisane količine

– Popis
automatsko generisanje popisnih listi prema :
– Robnoj grupi
– Šifri artikla
– Poreskoj stopi
– podaci
Priprema popisa – ispis popisnih listi
sa cenama
bez cena
sa PDV

– Cenovnik
definisanje cenovnika po magacinima
prema grupi partnera
generisnje iz šifarnika

Automatsko knjiženje PDV u maloprodaji i veleprodaji.

Program obezbedjuje automatski obračun prosečne stope razlike u ceni i korekciju nabavne vrednosti kao i izradu automatskog naloga za knjiženje.

Ovo je mali segment opisa maloprodaje – veleprodaje odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za veleprodaju i program za maloprodaju, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.