Budžetsko poslovanje

Softver za budžetsko knigovodstvo
U poslovno informacioni-sistem Abcsoft-a,  je implementiran kompletan budžetski kontni plan.
Omogućava budžetskim korisnicima, kao što su:Škole

Zdravsteve ustanove

Opštine

Javna preduzeća

da kompletno poslovanje vode kroz naš poslovno informacioni sistem.

Moguć je unos i praćenje svih poslovnih promena u skladu sa zakonom koji čini standardni klasifikacioni okvir.

Finansije

•    otvaranje avansa i zatvaranje avansa kroz konačni račun
•    automatsko zatvaranje klase 5 i 6 i prebacivanje na klasu 7
•    zatvaranje akontiranog poreza na dodatu vrednost (prethodni porez),
•    izradu bilansa uspeha i stanja, statističkog aneksa,
•    otvorene stavke lOS, kompenzacije
•    automatsko formiranje knjige primljenih i izdatih računa izradom određenih dokumenata kao i sastavljanje poreske prijave
•    Kompletna baza radnika sa svim isplatama

Obračun zarada

•    Doprinosi na teret radnika i poslodavca, obustave, kredita, minuli rad, topli obrok
•    Gotovinsku i isplatu preko banaka
•    Razne vrste obračuna
•    Redovna zarada
•    Bolovanja (preko 30 dana i porodiljsko)
•    Ugovor o delu, autorstvu,zakupu (ovo se posebno naplaćuje)
•    Rad nezaposlenih lica i penzionera itd
•    Štampanje svih virmana, obrazaca i izveštaja potrebnih za isplatu
•    OD,OPJ,OPJ specifikacija itd
•    M4.PPP
•    platni spisak, kompletnu rekapitulaciju obračuna itd
•    Mogućnost više isplata u toku meseca
•    Automatsko knjiženje u finansijskom knjigovodstvu štampanje odgovarajućih dokumenata i izveštaja

Osnovna sredstva

Postoji mogućnost izbora obračuna metoda amortizacije

•    Proporcionalna – Najčešće korišćena metoda, proporcionalno se primenjuje stopa amortizacije.

•    Degresivna aritmetička – Određuje se meseci trajanja osnovnog sredstva i primenjuje se degresivni obračun.

•    Degresivna geometrijska – Obračun je sličan kao kod proporcionalne ali je primenjuje degresivni obračun.

•    Funkcionalna – Koristi se amortizacija po učinku. (npr. automobil će biti amortizovan kompletno kada pre 120.000 km.)